РЕПРОДУКЦИЈА  И  РЕПАРАЦИЈА  НА  СТАРИ  ФОТОГРАФИИ
By Zdravko - The Last Enthusiast
Доколку сакате од некоја стара фотографија да направите дупликат а го немате оригиналниот
фајл (филм или ЦД), вршиме компјутерско скенирање и репродукција на фотографијата.
Ако фотографијата е стара и доста оштетена со помош на Фотошоп вршиме репарација
(ретуш) на оштетените делови од фотографијата.
Pred reparacija Po reparacija
пред репарација
по репарација