ДИГИТАЛИЗАЦИЈА  НА  ФИЛМОВИ
By Zdravko - The Last Enthusiast
Вршиме префрлање (дигитализација) на колор и црно бели филмови на CD или DVD диск
Префрлете ги фотографиите од дигиталниот фото апарат на CD доколку во тој момент не
планирате  изработка на фотографии.
На тој начин вашите фотографии од апаратот ќе бидат зачувани и ќе влезат во вашата
дигитална фото архива